Komentimi i Sures El-Kehf

Komentimi i Sures El-Kehf

Komentimi i Sures El-Kehf

Regular price 350.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Surja "El-Kehf" është një nga suret më madhështore të Kuranit famëlartë. Një ndër qëllimet parësore të saj është kujdesi për fomimin e një shpirti të pastër njerëzor, në përputhje me mësimet e fesë sonë të ndritshme islame.

Autor: Sabri Bajgora
Faqe: 319
Botues: Dituria Islame