Fikhu Hanefi (1, 2, 3, 4)

Fikhu Hanefi (1, 2, 3, 4)

Fikhu Hanefi (1, 2, 3, 4)

Regular price 2,750.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Një qasje e re e thjeshtësuar e dispozitave të sheriatit sipas medh'hebit të Imam Ebu Hanifes, krahas citimit të argumenteve nga Kur'rani dhe suneti.

Vëllimi 1: Ibadat (f.639) Vëllimi 2: E drejta Personale (f.369), Vëllimi 3: E drejta Penale (f.639) Vëllimi 2: Transaksionet (f.638)

Autor: Abdullah Mahmud Tuhmaz
Përkthyes: Dr. Selim Sulejmani
Botues: Foncacioni i Rinisë Islame