Çelësat E Meditimit Të Kuranit

Çelësat E Meditimit Të Kuranit

Çelësat E Meditimit Të Kuranit

Regular price 300.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Shkaku i shkrimit të këtij libriPas përfundimit të një ligjërate dikush më pyeti:Si mund të arrihet suksesi me Kuran?Iu  përgjigja:  Kjo  është  një  pyetje  e  gjerë,  veçanërisht  në këto ditë kur njerëzit janë sprovuar me këtë art (shkencë), që në shumicën e ligjërimeve të tyre mbështeten në librat e   civilizimeve   joislame.   Deklarojnë   se   lidhur   me   këtë tematikë mund të flasë vetëm ai që posedon diploma dhe kurse  (leksione)  nga  ato  vende.  Vazhdova:  Kjo  është  një pyetje e rëndë dhe kam frikë se, nëse të përgjigjem lidhur me këtë me ndonjë përgjigje të shpejtë, do të tregohem i padrejtë  me  Kuranin.  Mu  për  këtë  medoemos  duhet  një sqarim i qartë e gjithëpërfshirës, që konceptet dhe termat do t’i ndërlidhte me realitetin, do të sqaronte se esenca e arritjes  së  suksesit  është  Kurani  fisnik,  fjala  e  Zotit  të botëve,  dhe  çdo  gjë  tjetër  jashtë  kësaj  duhet  të  jetë  në përputhje me të, përndryshe refuzohet.Kjo pyetje  ishte  arsyeja e  shkrimit të  këtij  libri, në  të  cilin jam  orvatur  të  shpjegojmënyrën  e  arritjes  së  fuqisë  dhe suksesit  me  konceptin  e  tij  të  përkryer  e  gjithëpërfshirës për  çdo  shtresë të  shoqërisë  dhe për të  gjitha  aspektet  e jetës.

Autor: Halid Abdul-Kerim el-Lahim
Titulli: Mefatihu Tedeburi El-Kurani Ue En-Nexhaha Fil-Hajeti
Përktheu: Blerim Rexha
Botues: Shtëpia Botuese "Fjala e Bukur"
Faqe: 160