Udhëzime dhe disipozita për ndodhitë e ndryshme gjatë vitit

Udhëzime dhe disipozita për ndodhitë e ndryshme gjatë vitit

Udhëzime dhe disipozita për ndodhitë e ndryshme gjatë vitit

Regular price 250.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Libri para jush është një përmbledhje e shtatëmbëdhjetë librave të dijetarit Dr. Muhamed Salih El-Munexhid, Allahu e ruajttë, të cilët i kam zgjedhur, përkthyer dhe radhitur, me qëlimm që muslimany t'i mësojë dispozitat, regullat dhe dobitë që ndërlidhen me ndodhi të ndryshme gjatë vitit me të cilit ballafaqohet besimtari, si dhe gjërat dhe veprat që bien në kundërshtim me rregullat fetare dhe që nuk kanë të bejnë me fenë e Allahut.

AUTOR: Dr. Muhamed Salih El-Munexhid
PËKTHEU: Irfan Jahiu
BOTUES: Shtëpia Botuese "Shkolla Islame"
FAQET: 241