Rrefime për të Dërguarit e Allahut

Rrefime për të Dërguarit e Allahut

Rrefime për të Dërguarit e Allahut

Regular price 900.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Vepra "EL-BIDAJETU VEN-NIHAJEH", pjese e se ciles eshte edhe libri cie e keni ne dore (Rrefime per te Derguarit e Allahut) eshte nje nga veprat me monumentale islame, e vecmas ne fushen e historise se njerezimit. Autori ka qasje te jashtezakonshme ne kete tematike. Ketu ai trajton periudhen qe nga krijimi i botes dhe i Ademit, permes ngjarjeve historike deri ne vitin 768 sipas Hixhretit (kur edhe e ka perfunduar kete veper), e per te trajtuar ne fund edhe parashenjat e Dites se Kiametit, ringjalljen dhe hyrjen ne xhenet e ne xhehenem. Per kete shkak edhe eshte quajtur: FILLIMI DHE MBARIMI. Eshte botuar disa here, kryesisht ne katermbedhjete vellime te medha. Kete veper autori e ka ndare ne disa pjese

: I. Pjesa e pare perfshin kohen prej krijimit te Arshit, Kursijjit, qiejve, Tokes, melaikeve, xhineve, shejtaneve, menyren e krijimit te Ademit, rrefimet per Pejgamberet dhe ajo qe ka ndo-dhur ne kete aspekt deri ne kohen e Beni Israileve, e pastaj deri ne kohen e injorances, ne te cilen u dergua Muhammedi (paqja dhe shpetimi i Allahut goad mbi te!).

2. Ne pjesen e dyte te vepres permendet periudha prej vdekjes se Muhathmedit pama dhe shpetimi i Allahut qofte mbi te e deri ne vitin 768 h.

3. Pjesa e trete permban sprovat, turbullirat, trazir-it, shenjat paralajmeruese te Dites se Gjykimit, ringjalljen, tubimin, trishtimet e Kiametit dhe pershkrimet e xhenetit dhe te xhehe-nemit, e ge to gjitha keto jane momente te kohes se Pundit — kataklizmes dhe asaj qe i paraprin asaj, te cilat autori i ka vene ne pah per shkak te rendesise se madhe qe kane per besimin e muslimanit. 

Autor: Hafidh Ibn Kethir
Perktheu: Muhamed Dolaku
Faqe: 685
Botues: Gjurma