Qëndrimet e Profetit Muhamed (a.s) gjatë thirrjes tek Allahu

Qëndrimet e Profetit Muhamed (a.s) gjatë thirrjes tek Allahu

Qëndrimet e Profetit Muhamed (a.s) gjatë thirrjes tek Allahu

Regular price 200.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Falënderimi i takon Allahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut kundrejt të këqijave të vetvetes dhe veprave tona. Atë që e udhëzon Allahu, s'ka kush e lajthit dhe atë që e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka hyjni tjetër përveç Allahut, i Cili është Një, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i Dërguar i Tij. Libri që keni para duarsh është një shkresë përmbledhëse rreth qëndrimeve të Profetit ,  gjatë thirrjes në rrugën e Allahut ose në dave. Materialin e shtjelluar e kam shtrirë në dy etapa: 1) Periudhën para migrimit në Medinë, dhe 2) Periudhën pas migrimit në Medinë Për këtë kontribut timin modest të dhënë këtu lutem që Allahu ta bekojë, ta bëjë të dobishëm, ta pranojë si ekskluziv vetëm për hir të Tij, të mos më privojë nga mirësia e tij, as në këtë, as në jetën tjetër, si dhe të mos e privojë askënd tjetër 7 që ky libër i bie në dorë. Kjo, se Allahu është më i miri se të gjithë ata që luten, më bujari se të gjithë ata te të cilët mbahet shpresa. Na mjafton Allahu. Sa mbrojtës i mirë që është! Lëvdatat dhe bekimet e Allahut qofshin mbi robin dhe të Dërguarin e Tij, Muhamedin, të birin e Abdullahut, mbi familjen, shokët dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri në Ditën e Llogarisë

Autor: Dr. Seid ibn Ali ibn Vehf El-Kahtani
Përkthyes: Sedat Islami
Faqe: 115
Botues: Shembulli