Porosia e Shkurtër

Porosia e Shkurtër

Porosia e Shkurtër

Regular price 120.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër
Sheukani ka thënë: Ai është imami i cili ka përfshirë dituritë dhe fjalët e dijetarëve të parë të këtij Ummeti dhe të mëvonshëm, Porosi të shkurtra nga Ibën Tejmije.

Autor: Ibën Tejmije
Përkthyes: Xhemal Jakupi
Faqe: 45
Botues: Trashëgimi i Profetëve