Metodologjia e Muhamed Muteveli Esh-Sha'ravit Në Interpretimin e Kura'nit Fisnik

Metodologjia e Muhamed Muteveli Esh-Sha'ravit Në Interpretimin e Kura'nit Fisnik

Metodologjia e Muhamed Muteveli Esh-Sha'ravit Në Interpretimin e Kura'nit Fisnik

Regular price 250.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Libër pa paragjykime, pa miskoncepte, pa përfitime, i drejt dhe i qartë. Me anëtë pyetjeve dhe problemeve nga jeta reale, njëri nga juristët më të mirë të Sheriatit në këto vende, dr. Shukrija Ramiqi, duke respektuar parimin gjeneral të Islamit: "Lehtësoni, e mos vështirësoni!, na prezanton dispozitat islame në lidhje me gruan - dispozitat të cilat shumë shpesh janë lënë pas dore, pastaj janë shtrembëruar dhe si të tilla janë kritikuar.

Autor: Dr. Abdulxhemiml Nesimi
Botues: Bashkësia Fetare Islame e R. Maqedonisë
Faqe: 437