Mbulesa 

Mbulesa 

Mbulesa 

Regular price 120.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Këtë më qartë e tregon Allahu xhele shanuhu në ajetin Kur'anor në suren En-Nur, ajeti 31: "Thuaju edhe besimtareve të ndalin shikimet e tyre, të ruajnë pjesët e turpshme të trupit të tyre. të mos zbulojnë stolitë e tyre përveç atyre që janë të dukshme, le të vejnë shamitë mbi krahrorin e tyre dhe të mos ua tregojnë bukuritë e tyre askujt përveç burrave të vet, babajve të vet ose babajve të burrave të vet, djemve të vet ose djemve të burrave të vet, vëllazërve të vet ose djemve të vëllezërve të vet, apo djemve të motrave të veta, ose grave të tyre (që u përmenden) dhe robreshave, të cilat i kanë në pronësinë e tyre, ose shërbetoreve nga medhkujt të cilët nuk ndiejnë nevojë pë femrat ose fëmijët nuk i kanë të pjekur për gra. Le të mos kërcasin me këmbët e tyre për të mos zbuluar fshehtsinë nga stolitë e tyre. Pendohuni të gjithë te All-llahu, o besimtarë, në mënyrë që të gjeni shpëtim."

AUTOR: Nasiruddin Albani
PËKTHEU: Llokman Neziri
BOTUES: Shtëpia Botuese "NuN"
FAQET: 63