Ebu Bekër Es-Sidiku, Sahabiu Më I Mirë Dhe Më I Drejtë Për Kalifat

Ebu Bekër Es-Sidiku, Sahabiu Më I Mirë Dhe Më I Drejtë Për Kalifat

Ebu Bekër Es-Sidiku, Sahabiu Më I Mirë Dhe Më I Drejtë Për Kalifat

Regular price 150.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Studim i përmbledhur nga libri "Minhaxhus-sunneh en-Nebuijeh" i shejhul islam Ibn Tejmie.

Kjo është një përmbledhje e renditur në mëënyrë të saktë, që është e mbushur me argumente nga Kurani, nga Suneti dhe nga konsensusi i djetarëve të umetit në sqarimin e mirësisë së Ebu Bekriti r.a, dhe kalifatit të tij të merituar pas të Dërguarit të Allahut. 

Autor: Muhamed Ibn Kasim
Botues: Orient
Përkthyes: Enes Breshta
Faqe: 127