Drita e udhëzimit 

Drita e udhëzimit 

Drita e udhëzimit 

Regular price 650.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Kjo është një vepër trakat në lidhje me "Dritën e udhëzimit dhe errësirat e devijimimt", ku kam sqaruar shkurtimisht dritën e Islamit, të imamint, teuhidit, sinqeritetit, sunetit dhe devotëshmërisë, ashtu siç kam sqaruar errësirat e kufrit (mosbesimit), shirkut, nifakut (hipokrizisë), dëshirën e dynjasë me veprat e ahiretit, bidatit dhe mëkateve dhe të gjitha këto me argumente nga Kur'ani Fsinik dhe Sunneti i pastërt.

TITULLI I PLOTË: Nuru-l-huda ve dhulumat ed-dalale
AUTOR: Seid El Kahtani
PËKTHEU: Sabahudin Fetahu
BOTUES: Shtëpia Botuese "NuN"
FAQET: 372