Çfarë mund të bësh për 10 Minuta?

Çfarë mund të bësh për 10 Minuta?

Çfarë mund të bësh për 10 Minuta?

Regular price 120.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Lavdet dhe falenderimet i takojne vetem Allahut, Zotit ëe botëve. Paqja, mëshira dhe bekimet e Tij qofshin mbi Pejgamberin më të ndershëm, të Dërguarin Muhamed, sal-lAllahu alejhi ve sel-lem, mbi familjen e tij dhe mbi shokët e tij. Duke u nisur nga fjala e Pejgamberit, sal-lAllahu alejhi ve sel-lem: "Punët (veprat) më të mira janë ato që janë të vazhdueshme, edhe nëse janë pak..." dhe nga ajo që kam vërejtur te gjendja ime dhe e disave, që e kalojnë kohën duke mos përfituar prej saj, dhe duke pasur dëshirë që shpirtrat të edukohen në respekt dhe adhurim, në mënyrë graduale, të lehtë e të përshtatshme, kam përmbledhur disa nga veprat e njohura me të cilat na ka përgëzuar Allahu, subhanehu ve teala, dhe për të cilat ka caktuar shpërblime dhe sevape të mëdha. Këto vepra janë çelësa të të përkujtuarit, të ruajtjes së kohës dhe të shfrytëzimit të saj. Jam mjaftuar duke marrë për argumente ndonjë ajet ose hadith. Qëllimi im nuk ka qenë përmbledhja e atyre veprave, por radhitja e tyre, renditja e kohës dhe ruajtja e saj duke përfituar nga ato vepra dhe duke i kryer ato. Gjatë këtyre dhjetë minutave do të mund të bëhen planifikime dhe parapërgatitje për to fillimisht duke e liruar veten nga angazhimet e dynjasë. Ato mund të ndodhin edhe rastësisht nga situatat. si pritja në spital apo minutat e kaluara në mjetet e transportit dhe situata të tjera të shumta. Eshtë e domosdoshme të ndjesh se dhjetë minutat e para janë një hap drejt shndërrimit të jetës së muslimanit në të ardhmen si këto minuta... të gjitha në favor të kohës, që kështu të arrish të asgjësosh mëkatet e të ngrihesh duke mos harruar për asnjë çast se nga dobitë e respektit është bereqeti në kohë. E lus Zotin që te na shpërbleje te gjithëve me sevape dhe të na i falë mungesat dhe gabimet, ndërsa kohën toëe ta mbushë plot respekt ndaj Tij, subhanehu ve tea-la.

AUTOR: Abdulmelik el-Kasim
Përkthehu: Sabhaudin Fetahu
BOTUES: Shtëpia Botuese "NuN"
FAQET: 100